Fontys presenteert visie op internationalisering

In een onlangs door het college van bestuur goedgekeurd visiedocument zijn vier uitgangspunten voor internationalisering vastgelegd. In onze steeds mondialer wordende regio’s ontwikkelt Fontys talenten en kennis, met en voor het werkveld. Ook zien we dat onze studenten zich tijdens hun opleiding meer willen richten op internationaal maatschappelijke vraagstukken. Internationalisering heeft grote waarde voor onze studenten en de maatschappij en is daarmee een essentieel onderdeel van ons onderwijs en onderzoek. Dit vraagt om een visie met heldere uitgangspunten.  Aan de hand van deze uitgangspunten wordt in 2024 beleid ontwikkeld dat richting geeft aan het Fontys for society-speerpunt internationalisering.

De visie ‘Internationalisering’ kwam tot stand op basis van gesprekken met docenten, onderwijskundigen, onderzoekers en het management van Fontys. De visie beschrijft de ambities van Fontys op het gebied van internationalisering voor onderwijs, onderzoek en de ondersteunende processen. De visie is leidend in het ontwikkelen van beleid op onder andere het (internationale) opleidingenportfolio, taal, werving en studentenhuisvesting.

Internationale oriëntatie 
Fontys wil dat iedere student internationale oriëntatie opdoet en interculturele competenties verwerft. Werken en wonen in onze regio’s vraagt van werknemers dat zij interculturele competenties en internationale kennis ontwikkeld hebben. Het is de opdracht van Fontys om studenten hiermee uit te rusten zodat zij klaar zijn voor hun plaats in de maatschappij als werkende professionals. Daarom krijgen deze aspecten een verankerde positie binnen de leeromgeving en leeruitkomsten van alle opleidingen.

Anderstalig opleidingsaanbod 
Fontys leidt primair op voor de Nederlandse samenleving en draagt vanuit daar bij aan het oplossen van wereldwijde, maatschappelijke uitdagingen. Daar waar tekorten bestaan in onze samenleving én het arbeidsmarktperspectief van internationale studenten groot is, past een anderstalig opleidingsaanbod. 
Fontys heeft oog voor de huidige politieke discussie die in Nederland wordt gevoerd ten aanzien van de verengelsing van het hoger onderwijs. Samen met de onderwijspartners in het hoger onderwijs brengen we het huidige anderstalige aanbod in beeld. We hebben hierbij, naast de toegankelijkheid en doelmatigheid van ons onderwijs, oog voor het welzijn en arbeidsmarktperspectief van onze studenten, het werkveld en de maatschappij.  Door proactief regie te nemen zal Fontys ook in de toekomst haar verantwoordelijkheid nemen voor haar maatschappelijke opdracht.

Onderzoek 
Het internationale perspectief van onderzoek en de internationale onderzoekssamenwerking wordt versterkt door het maken van gerichte keuzes. Internationalisering van ons onderzoek moet bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het praktijkgerichte onderzoek op de onderzoeksthema’s van Fontys. Een stevige nationale kennisbasis en samenwerking is een voorwaarde voor iedere internationale samenwerking.

Organisatie
Ten slotte richten we onze organisatie zodanig in dat we vanuit onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen onze visie op internationalisering kunnen stimuleren, versterken en waarborgen.

Maatschappelijke discussie
Met deze visie op internationalisering geeft Fontys een duidelijk signaal af over de waarde die zij hecht aan alle aspecten van internationalisering. Joep Houterman, voorzitter van het college van bestuur, verstuurde op 29 november een brief over onze visie naar de demissionair minister van onderwijs.

Lees het gehele visiedocument op Fontys Hub. Op deze website verschijnen de komende maanden bovendien artikelen waarin op de verschillende facetten van de veranderopgave internationalisering wordt ingegaan.

Voor meer informatie over deze visie kun je terecht bij je teamleider of bij de directeur van je instituut.